Diseminasi Teknologi

VARIETAS UNGGUL DAN KHASIAT MINYAK SERAIWANGI

Rabu, 04 Sep 2019
Sumber Gambar : Koleksi Minas Tiurlina P

Pendahuluan

Seraiwangi (Cymbopogonnardus. L) merupakansalahsatujenistanamanminyakatsiri, yang tergolongsudahberkembang. Dari hasilpenyulingandaunnyadiperolehminyakseraiwangi yang dalamduniaperdagangandikenaldengannama Citronella Oil. Minyakseraiwangi Indonesia dipasaranduniaterkenaldengannama “Citronella Oil of Java”.Minyakseraiwangimengandungsenyawasitronellasekitar35-45%, geraniol 85-90% sitronella 11-15%, geraniolasetatsekitar 3-8%, sitronellaasetat 2-4% dansedikitmengandungseskuiterpensertasenyawalainnya. Kandungan citronellal yang tinggimerupakanpersyaratanekspor.

Minyakatsirimerupakanminyakterbang (volatile), hasilmetabolitsekunderdalamtumbuhan.Dapatditemukan di akar, kulitbatang, daun, bungadanbji. Indonesia merupakansalahsatunegarapenghasilminyakatsiri yang terbesar di duniaterdapat 40 jenisminyakatsiri yang sudahdikenal, 20 diantaranyaadalahminyakpotensial yang telahberkembang di pasarsertabernilaiekonomitinggi. Sementara, masihterdapatsumber-sumberminyakatsiribaru yang terusdigali agar beprospekbagipengguna.Haiinididukungjugaolehadanyaketersediaanlahan di Indonesia. Salah satucontohminyakatsirisangatmenjanjikanyaituserehwangi.

 

Manfaatminyakseraiwangiadalah ;

  1. Dapatdigunakansebagaibahanbakusabun, pasta gigidanobat-obatan.
  2. Citronelllaldangeraniolumumnyadigunakanuntukbahandasarpembuatan ester-ester sepertihidroksi citronellalgeraniolsetatdanmentolsitetik yang mempunyaisifatlebihstabildanbanyakdigunakandalamindustriparfumdanwangi-wangian.
  3. Minyakseraiwangijugadigunakansebagaipestisidanabatisepertifungisida, bakterisida, insektisida.
  4. Minyakseraiwangisebagaibahanbioaditifbahan-bahanbakar

Industriminyakatsirimemilikipotensi yang baikuntukdikembangkanmengingat Negara Indonesia memilikikeunggulankomparatifdalampenyediaanbahanbakunya.Selainitu, pembangunanminyakatsiriakanmenumbulkanefekbergandaberupapeningkatanpendapatanpetanitanamanatsiri, pembukaanlapangankerja di bidang agroindustry danpengenalansistemdanperilaku industry di pedesaan.

BalittromemilikitigavarietasunggulseraiwangiyaituvarietasSeraiwangi 1, Sitrona 1AgribundanSitrona 2 Agribun yang dapatmenghasilkanminyakatsiridengankandungangeranioldan citronellal yang tinggi.

Uraian

Seraiwangi 1

Sitrona 1 Agribun

Sitrona2 Agribun

1.  Rumpun

Condongkeatasdanbatangbulatmeruncing

Condongkeatasdanbatangbulatmeruncing

Condongkeatasdanbatangbulatmeruncing

2.     Daun

Agaklemasmerumbaihijau,  permukaankasar

Daunpadabagianpucukrumpunkakutegakdandaunpadarumpunbawahagaklemasmerumbai, hijau, permukaankasar

Agaklemas, merumbaihijau, permukaankasar

3.  Jumlahanakan

36

73

67

4.  Perbanyakan

Vegetatifdengananakan

Vegetatifdengananakan

Vegetatifdengananakan

5.  Ketinggianlokasi (m dpl)

46

50

58

6.  Rendemen (%)

1,02

1,50

1,83

7.  Produksiminyak (kg/ha/th)

472

506

508

8.            Mutuminyak:

-     Geranil (%)

-     Citronellal (%)

-     Warna

 

89,97

39,55

jernih

 

85,24

54,54

jernih

 

89,91

55,92

jernih

 

 

 

DitulisOleh            : Minas TiurlinaPanggabean, SP, M.Si (BPTP Kepulauan. Bangka Belitung)

SumberBacaan: 1. SeraiwangiPenghasilMinyakAtsiridanSumberPakan

TernakPusatPeneltiandanPengemangan Perkebunan

  1. BalaiPengkajianTeknologiPertanianKepulauan Bangka Belitung

SumberGambar        :  BPTP Kepulauan. Bangka Belitung

 

PENGUNJUNG

25444

HARI INI

29820

KEMARIN

2156700

TOTAL
Copyright © cybext.pertanian.go.id
rss twitter facebook