Diseminasi Teknologi

PAKAN ALTERNATIF DARI LIMBAH SERAIWANGI

Rabu, 04 Sep 2019
Sumber Gambar : Koleksi Minas Tiurlina P

PENDAHULUAN

Potensilimbahpertanianbahanpakanalternatif yang layakdanamanbagiternakmaupunmanusiasesuaiwilayah, sertameletakkandasarbagipengembanganteknologipengolahan, danpenerapannya.Limbahpertanianmerupakansumberbahanorganik yang tersediadalamjumlahbanyakdanterusmenerusdiproduksitapibelumtermanfaatkansecara optimal.Limbahtersebutdihasilkanselama proses produksi di lapangan, panen, danpascapanen.

Seraiwangi (Andropogonnardus L. atauCyampogonnardus L.) merupakansalahsatutanaman yang cukupberkembang di Indonesia.Peranankomoditasinisangatbesaruntukmeningkatkanpendapatanpetani, penyerapantenagakerjadansebagaisumberdevisa. Olehkarenaitu, tanamaninisangatprospektifuntukdikembangkan.Hasilutamatanamanseraiwangiadalahminyakatsiri yang diperolehmelalui proses penyulingan, baikpadaskalabesarmaupunrumahtangga. Produksampingdarihasil proses penyulinganadalahlimbahseraiwangi. Limbahinidapatdimanfaatkansebagaisumberpakanlpakanalternatif, khususnyaternaksapi.

Serehwangibisadimanfaatkanuntukpakanternaksapidengancarapembuatan HAI atausilasedanbisajugalangsungdiberikanketernak. Ketersediaanpakan yang cukupmemadaisangatdiperlukanyaitudenganpembuatansilase.Ternaksapihanyamausecaralangsungmemakanlimbah yang barukeluardariketelpenyulingan, karenabilasudahmengeringsapikurangsukasehinggalimbahtersebutbanyakterbuangtidakdimakan.

Pembuatanpakanalternatifdarilimbahserehwangi

Limbahtanamanpangandanperkebunanmerupakanpotensi yang besardalampenyediaanpakanhijauanbagiternakruminansia.Limbahseraiwangimerupakansalahsatupotensi yang dapatdikembangkansebagaipenggantipakanhijauuntukternakkarenakandunganminyakatsirinyatelahdihilangkanmelalui proses penyulingan.

Tanamanseraiwangiyang diambildaunnyakemudiandilayukan / dijemurselama 1haridenganberat 700 kg kemudiandimasukkankedalamalatsuling. Proses penyulingandilakukanselama 2 jam. Setelahpenyulingandihasilkanlimbah.Limbahsisapenyulingandariketelpenyulingandijemur.Agar tidakbanyak air yang dikandungsebaiknyalimbahdirajangataudipotong-potongmenjadi 3 sampai 4 potong.

Pencampuransilaseatautetestebudisiramkandengan sprayer atauembrathinggamerata.Dimasukanpadakantongplastikatautempat yang tertutupsehinggaanaerob, tidakberhubungandenganudaraluar/kedapudara.Dibiarkanselama 10 sampai 14 hari.Kemudiandibuka, dikeluarkandandilihatapabilatidakberjamursilasetersebutberartisudahjadiataumasak, bagusharumnya, cukupwangidantidakapekataubau, dansiapuntukdikonsumsiolehternak.

Hasilutamatanamanseraiwangiadalahminyakatsiri yang diperolehmelalui proses penyulingan, baikpadaskalabesarmaupunrumahtangga. Produksampingdarihasil proses penyulinganadalahlimbahseraiwangi. Limbahinidapatdimanfaatkansebagaipakanalternatif, khususnyaternaksapi.

Kandungangizilimbahserehwangi

Kandungannilaigizidalamlimbahseraiwangitidakkalahjikadibandingkandenganrumputgajahmaupunjeramipadi.Hail analisismenunjukkanbahwalimbahseraiwangimempunyaimutu yang baikdibandingkandenganjerami. Perbandingankandungangizilimbahseraiwangi (10% kadar air), rumputgajahdanjerami (Sukamtoet al., 2011).

Gambar 1.Perbandingankandungangizilimbahseraiwangi, rumputgajahdanjeramipadi

No.

Gizi

Limbahseraiwangi

Rumputgajah

Jeramipadi

1

Protein

7,00

10,19

3,93

2

Lemak

2,35

1,64

0,87

3

Energi(kkg/Ge/kg)

3353,00

4031,00

3167,00

4

Seratkasar(%)

25,73

34,15

32,99

5

Ca (%)

0,35

0,48

1,2

6

P(%)

0,14

0,23

1,2

7

Kadar abu(%)

7,91

11,73

22,44

Kandunganlimbahseraiwangijugamemilikikandunganseratkasar (25,73%) yang lebihbaiksebagaipakanalternatifdibandingkandenganjeramidanrumputgajah.

DitulisOleh            : Minas TiurlinaPanggabean, SP, M.Si (BPTP Kepulauan. Bangka Belitung)

SumberBacaan: 1. SeraiwangiPenghasilMinyakAtsiridanSumberPakan

TernakPusatPeneltiandanPengemangan Perkebunan

  1. BalaiPengkajianTeknologiPertanianKepulauan Bangka Belitung

SumberGambar        :  BPTP Kepulauan. Bangka Belitung

 

 

PENGUNJUNG

24467

HARI INI

29820

KEMARIN

2155723

TOTAL
Copyright © cybext.pertanian.go.id
rss twitter facebook